GENERELLE BETINGELSER

Sidst opdateret den 15/01-2022

1. Opbevaret gods

1.1 Det er alene tilladt at opbevare (tørt) stykgods i depotrummet, medmindre andet er
specifikt aftalt i forbindelse med indgåelse af lejeaftale.Lejer har ikke brugsret til nogen del
af ejendommen udenfor depotrummet.

1.2 Det er ikke tilladt at opbevare eksplosivt, brand- eller miljøfarligt-, eller på nogen anden
måde skadeligt gods i depotrummet, herunder batterier og brændstof. Maskiner skal være
tømt for brændstof. Godsets totale vægt må ikke overstige 500 kg/m2. Såfremt Lagerbokse
vurderer, at det opbevarede gods kan være til skade for person eller ejendom, er lejer
forpligtet til omgående at fjerne det opbevarede gods. Lejer må ikke opbevare gods, som
væsentligt afviger fra, hvad der må anses som normalt i relation til værdi og skrøbelighed,
såsom eksempelvis pelsværk, juveler og kontanter.

1.3 Lagerbokse påtager sig intet ansvar for det opbevarede gods, herunder i relation til
opsyn, overvågning og lignende. Lagerbokse påtager sig endvidere intet ansvar for skader
på eller tab af det opbevarede gods.
1.4 Der må ikke opbevares fødevarer på anlægget.

2. Depotrummets anvendelse og opsyn

2.1 Lejer må alene anvende depotrummet til opbevaring af gods. Lejer skal holde orden i og
være påpasselig med det lejede depotrum. Lejer er ikke berettiget til at foretage nogen form
for ændringer eller installationer i depotrummet.

2.2 Såfremt der sker skade på depotrummet, er lejer ansvarlig herfor, såfremt det kan
bevises at lejer er ansvarlig derfor.

2.3 Lejer er forpligtiget til at rydde depotrummet samt rengøre dette ved aftalens ophør.
Såfremt lejer ikke senest kl. 12:00 på fraflytningsdagen har opfyldt denne forpligtigelse, er
Lagerbokse berettiget til at tømme og rengøre depotrummet for lejers regning. Lejer er
herefter forpligtiget til at betale de faktiske udgifter i forbindelse hermed, dog minimum kr.
300.-.

2.4 Rygning er strengt forbudt på hele ejendommen.

3. Adgang og tilsyn

3.1 Der kræves en særskilt nøglebrik for adgang til Lagerbokse´s område. 1 nøglebrik
udleveres ved indgåelse af lejeaftale ved betaling af depositum kr. 100,-.
Ved aflevering af det lejede returneres nøglebrikker og depositum tilbagebetales.
Bortkommende nøglebrikker afregnes med kr. 100,- i erstatning eller fortabt depositum ved
aflevering.

3.2 Såfremt der ønskes flere nøglebrikker kan dette aftales. Lejer er ansvarlig for samtlige
nøglebrikker efter punkt 4.1.

3.3 Lejer har adgang til lagerhotellet / depotrummet indenfor den til enhver tid gældende
åbningstid som kan findes på www.lagerbokse.dk eller efter særskilt aftale med Lagerbokse.
Lagerbokse kan kræve separat betaling for udvidet adgang til depotrummet.

3.4 Lagerbokse har ret til at skaffe sig adgang til depotrummet i tilfælde af reparation eller
tilsyn med ejendommen eller ved mistanke om skade eller ødelæggelse. Lagerbokse har
tillige ret til at skaffe sig adgang til depotrummet ved nærværende aftales ophør med henblik
på at rydde depotrummet.

3.5 Lagerhotellet er lettere opvarmet, således at der er frostfrit og tørt.

4. Forsikring

4.1 Hvert depotrum aflåses af lejer med egen forsikringsgodkendt lås. Lagerbokse er ikke i
besiddelse af nøgler hertil. Lejer skal meddele til sit forsikringsselskab at denne lejer et
depotrum. Normalvis er det lejers indboforsikring der dækker evt. skader på lejers gods

4.2 Lagerbokse har alene forsikring på bygningen, og ikke lejers gods.